Tag Archives: ở VN có những chuyện tây không hiểu nổi

Ở VN có những chuyện mà người Tây không bao giờ hiểu nổi

Ở VN có những chuyện mà người Tây không bao giờ hiểu nổi Chuyện “tôi yêu tổ quốc mà tôi bị bắt” (Trần Mạnh Hảo, Việt Nam) http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=25604 Chuyện “tôi chống giặc xâm lăng thì tôi phải ngồi tù” (họ chụp cho tôi tội trốn thuế) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081204_dieucay_appeal.shtml Chuyện nhà báo chống tham nhũng thì phải […]