Tag Archives: Đảng viên thanh liêm

Tổ quốc Việt Nam là của riêng ĐCS sao?

Đảng viên thanh liêm: Tại sao họ cứ nói xấu Việt Nam hoài vậy? Họ có còn là người Việt Nam không? ===== Chỉ mới tham gia thôi nhưng qua câu hỏi này tôi có thể liệt kê một danh sách sơ khởi những kẻ đó: Van H Nuhoa X Kim Trọng KieuMy Chuyên gia […]