Tag Archives: không đi lề trái

Nói Không Được: Làm nhà văn (nhà báo) khó như vậy thật sao

Người làm xiếc đi dây rất khó Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn Ði trọn đời trên con đường chân thật Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói […]